އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނިީގެ ބޭނުމަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުނެވެއްޖެއެެވެ

                                                                                                

 

 އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                 އިޢުލާން ނަމްބަރ:AI/IUL/2019/43

                                                 ބިޑް ނަމްބަރ:  AI/BID/2019/24     

އިޢުލާން

 

ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

          މިކުންފުނިީގެ ބޭނުމަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު AI/IUL/2019/42 ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

 

          މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަކަށް ކ. ހުޅުމާލެ އިން 800 އާއި 1000 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ގުދަނެއް މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތް ތަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަމަށް ފަހު، 20 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށްް މިކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ( ސިޓީ ސްކޮޔާރ 5ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީ މަގު) އަށް ވަޑައިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް   

  • މަހު ކުލި
  • އެޑްވާންސް
  • ގުދަނުގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން)
  • ގުދަން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު
  • ގުދަނުގެ  ކުރެހުން

                                16 އޮކްޓޯބަރ 2019

 

 

 

 

16 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ