ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާގުޅޭ

ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ރަށް ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުދާ، ދަޢުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ، ނީލަންކިއުމާއި ނައްތައިލުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލުގެ 2 ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް އާންމުކޮށް ޢިއުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެތަކެތި ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް 10:00 އާއި 13:30 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ވަޑައިގެން ބެއްލެވުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ތަކެތި 07 ދުވަސް ތެރޭ ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އަތޮޅު

ކޯޓު

ތަކެތި

ހދ

ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު

ނ

މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ރ

އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު

ބ

ފެހެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ވ

ކެޔޮދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ވ

ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު

ދ

ހުޅުދެލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ގދ

ހޯނޑެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ސ

މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ސ

މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

16 ސަފަރު    1441

15 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ