މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1440 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލުޒަކާތް ބެހުމާއި ގުޅޭ

 

އިޢުލާން

1440 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލުޒަކާތް ބެހުމާއި ގުޅޭ

           

1440 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ޙައްގުވެރިންނާއި ހަވާލުކުރުން، 15 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި އަލިފުށި ކައުންސިލް އިދާރާގައި  ކުރިއަށް ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.    

              ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                     14 ޞަފަރު 1441

                  13 އޯކްޓޫބަރު 2019

14 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ