ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  1. މި ސްކޫލްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިންކުލޫސިވް ސަޕޯރޓް ކުލާހަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.
  2. މިމަސައްކަތާގުޅޭ ޕްރީބިޑު މީޓީންގ އޮންނާނީ 2019 އޮކްޓޯބަރ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ފައިސާއާބެހޭބައިގައެވެ. ޕްރީބިޑުމީޓިންގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭއެވެ.
  3. ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި، ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 އޮކްޓޯބަރ 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި  ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ފައިސާއާބެހޭބައިގައެވެ.
  4. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރެހެންދި ސްކޫލް ފައިސާއާބެހޭބައި

ފޯން:  3359902، 3359900

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

13 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ