މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލިފުށި ރައްޔިތުންގެ ބިން (ކެފޭ އިމާރާތް) ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

އަލިފުށި ރައްޔިތުންގެ ބިން (ކެފޭ އިމާރާތް) ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

           

            އަލިފުށި ރައްޔިތުންގެ ބިން (ކެފޭ އިމާރާތް) 10 އަހަރުގެ މުއްދަތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރި ނަންބަރު: (IUL)298/2019/49 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެދެވިގެންވާ އަދަދަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިއުލާންކުރަމެވެ.

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 21 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުވާ ފަރާތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނީ އެއްފަރާތައް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

              މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                     11 ޞަފަރު 1441

                     10 އޮކްޓޫބަރު 2019

10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ