މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޮންޑިޝަން މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ އިޢުލާން ބާތިލްކުރުމާއި ގުޅޭ.

            މިސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ މާލެޖަލު ، ހެޑް އޮފީސް އަދި ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ހުރި އެއަރކޮންޑިޝަންތަށް މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރ:- (IUL)167-PR/167/2019/56 އިއުލާން ބާތިލްކޮށްފީމެވެ.

09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ