މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ. މަޑުއްވަރި، މީޒާން ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން

ރ. މަޑުއްވަރި " މީޒާން " އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް ގޭގެ ވެރިފަރާތުންވަނީ މިކައުންސިލަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިފައެވެ. މިގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 2019 އޮކްޓޯބަރ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރަމެވެ.

09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ