ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުދި މަރާމާތު އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކާ ގުޅޭ

ކުދި މަރާމާތުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި 2019 އޮކްޓޯބަރ 06 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސް ބޯޑަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވެމުންދާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

6 ސަފަރު 1441

05 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ