މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް/ ރ. މަޑުއްވަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

މިސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނެ  03 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް / އެޕާޓްމަންޓެއް، 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރެވުނު (GS128/IUL/2019/26، 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ ، އެ އިޢުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، ގެއެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

6 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު 11:00 ގައި މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގައި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

10 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:00 ގައި މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގައި

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް

ރ. މަޑުއްވަރި، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6580146

އީ-މެއިލް: [email protected]

01 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ