މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި  އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 01 އޮކްޓޯބަރ  2019 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

1. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  C6552B-16-10-T  "ޓޮޕް ވެންޗަރ އެކްސްޕްރެސް"

2. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P7828A-02-10-T  "އައްޑޫ ލެގޫން”

3. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P9099A-01-02-N  "ވަރަ-2"

4. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P3258B-01-06-L  "ހަޒާނާ"

 

             18 މުހައްރަމް 1441

           17 ސެޕްޓެމްބަރ  2019   

17 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ