މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
McAfee CEB and DLP ލައިސެންސް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

އިޢުލާން

   

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސޮފްޓެވެއަރ/ލައިސެންސް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

Required Item: McAfee CEB & DLP License

Quantity: 1

 

#

Item Description

Quantity

1

  McAfee CEB & DLP Renewal For 12 Months with McAfee Support

350

• Bidder should submit authorization letter from McAfee

ވީމާ މި ތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚު ގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

18 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ބުދަ

15:00

 

 

އަންދާސީހިސާބު ތައްޔާރު ކުރައްވަން ވާނީ މި އިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެންނެވެ.

މައުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 ، 3019611 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

12  މުޙައްރަމް 1441  

 

 

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ