ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

      ދާރުލްއާސާރުގެ ފަސްޓް ފްލޯގެ މިއުޒިއަމް އޭރިޔާގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ހުރި ކާޓްންސްތައް ނައްޓައި ބްލައިންޑްސް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަން ކުރި ނަންބަރު   (IUL)222-F/INDIV/2019/45 (06 އޮގަސްޓް 2019) އިޢުލާނަށް ފުރިހަމަ ތިން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އެމަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

      ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

ހޯމަ

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

11:30

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

އާދިއްތަ

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

11:30

      މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ