މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
IUL)141-L/141/2019/413) ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅޭ

                                          އިޢުލާން

ނ.ކުޑަފަރީ، ހދ.ނެއްލައިދޫ ،ގދ.ތިނަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމަށް މިމިނިސްޓްރީން 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި  ކުރި އިއުލާން ނަންބަރު( IUL)141-L/141/2019/413 ) ) ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ