ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން / ގއ.ނިލަންދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު

                                                 ނަންބަރު: IUL)GAAH/GAAH/2019/11)

         

އިޢުލާން

ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ             

                      ގއ.ނިލަންދޫ ސިއްޚީމަރުކަޒުގައި ހުރި ބާމުދާތައް ނީލަންކިޔުން 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 16:00 ގައި ގއ.ނިލަންދޫ ސިއްޚީމަރުކަޒުގެ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ. އަދި ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތި ގެންދެވޭނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ނީލަން ނިމޭތާ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަމުން ބައްލަވައިގަތް ތަކެތި ނުގެންދަވާނަމަ އެތަކެތި އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                      ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                          11 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 މ.

                          12 މުޙައްރަމް 1441 ހ.   

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ