ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަނަވަރީ މަގު ރުއްގަނޑު ވަރުވާޔަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

                                                     ނަމްބަރ: 254/254/2019/31(IUL)

އިޢުލާން

 

ޖަނަވަރީ މަގު ރުއްގަނޑު ވަރުވާޔަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

 

ޖަނަވަރީ މަގު ރައްޔިތު ރުއްގަނޑު 02 (ދޭއް) އަހަރަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.  ވަރުވާއަށް ހިފަން ބޭނުންވާ އަގު ޖައްސަވައި 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ސިޓީ  ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތަކުގެ މެދުގައި ސިޓީ އުރަ ކެޑުން އޮންނާނެއެވެ. އެންމެ މަތީ އަގު ހުށައަޅާ ފަރާތަކަށް 02 (ދޭއް) އަހަރުގެ މުއްދަތައް ރުއްގަނޑު ވަރުވާއަށް ދެވޭނެއެވެ. 

              ކުންފުންޔަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ކުއްޔަށް ހިފަން އެދޭ ފަރާތުން ފޮނުވާ ސިޓީގައި، ބަދަލުގައި ހާޞިރުވާ މީހާގެ ފުރިހަމަނަމާއި އެޑްރެސް .އައިކާޑް ނަންބަރ  ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ