ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަމްގައި ބޭނުންކުރާ މެޓީރިއަލްތައް ޑިޒައިންކުރުމާއި ޕްރިންޓްކުރުން

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ފޯރަމްގައި ބޭނުންކުރާ މެޓީރިއަލްތައް ޑިޒައިންކުރުމާއި ޕްރިންޓްކުރުން

މި އޮތޯރިޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ކެޕިޓަލްމާކެޓް ފޯރަމްގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޑިޒައިންކުރުމާއި ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް ތިރީގައިމިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

http://bit.ly/2kBKsGX

މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކުރައްވައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ކުންފުނި  ނުވަތަ ޕާރޓްނާރޝިޕްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ

 

ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް

 

ހިއްސާދާރުން ނުވަތަ ޕާރޓްނަރުންގެ ތަފްސީލް

 

އަންދާސީހިސާބު (ތަކެތީގެ އަގު ވަކިވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ އަގާ އެކު)

 

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް


މަތީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:30ގައި މިއޮތޯރިޓީގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި އޮންނާނެއެވެ. އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 19 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު10:30 ގައި  ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.

ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޑްރެސް

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ / ކޮންފަރެންސް ރޫމް  ހ. އޯކިޑް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އަމީރުއަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 3336619، ފެކްސް:3336624

އީމެއިލް: [email protected]  ވެބްސައިޓް: www.cmda.gov.mv

09 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ