އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކާށި ނީލަން ކިޔުން

        ނަންބަރު:A/IUL/344/2019/39

 

އިޢުލާން

                                         ކާށި ނީލަން ކިޔުން

                           24 އޮގަސްޓް 2019 އަދި 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކާށި ވާދޫކުރުމުން، މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކާށި ނީލަންކިޔުން 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                           ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

                                  10 މުޙައްރަމް 1441

09 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ