މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމް :އެސިސްޓެންޓް ކޭޝިއަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

އަސާސީ މުސާރަ:        މަހަކު -/3,200 ރުފިޔާ

އެލަވަންސް:

- ސަރވިސް އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %80 

- އިތުރުގަޑި: މުސާރައިގެ %60

- ފުޑް އެލަވަންސް: މަހަކު -/1،500 ރުފިޔާ


 އޮފީސް: ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ / އިސްކަންދަރުކޮށި 01، މާލެ


 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން: ޕޮލިސް ޝޮޕް، ދ.ވާނީ

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

- ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،

- ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ނުވަތަ 2 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.


އިތުރު މައުލޫމާތު: މިމަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެންބަރު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް އެޑްރެސްކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ކަމުގެ ސިޓީ، ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ (އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ) ފޮޓޯ ކޮޕީ، ސީވީ އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ، ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ / އިސްކަންދަރު ކޮށި 01 އަށް ނުވަތަ [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3345053 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                                       09  މުޙައްރަމް  1440

                                       08 ސެޕްޓެންބަރު 2019

08 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ