މާފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މާފަރު ސްކޫލް

 

     ނ.މާފަރު،

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                          އިޢުލާން ނަންބަރ: GS:115/2019/31

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

1.       މި ސްކޫލްގައި އިމާރާތްކުރަންފަށާފައިވާ ލައިބްރަރީ އިމާރާތުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތަތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން ބާތިލްކުރުމަށް ފަހު އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.  

2.       މިޕްރޮޖެކްޓްގައި  ހިމެނޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

ހ. އިމާރާތުގެ ވަށައިގެން ދިޔަދޮވި ހަރުކޮށް ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ފެންވައިރިން އެޅުން

ށ.އިމާރާތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު(އަސްކަނި) ސީލިންގް އެޅުން

ނ.ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިޕިކޭސަން އާއިއެއްގޮތަށް ކަރަންޓްވައިރިންގެ މަސައްކަތް ކުރުން. އިމާރާތަށް ސްކޫލްގެ މެއިން ބޯޑުން ކޭބަލް އެޅުން.

ރ.24000 ބީޓީޔޫ ގެ އިންވާޓާރ 3 އެއަރ ކޮންޑިސަނަރ ހަރުކުރުން.

ބ. ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިޕިކޭޝަން އާއިއެއްގޮތަށް އިމާރާތުގެ ތަޅަމުގައި މުށިޖެހުން.

ޅ.ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭސަންއާއި ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ފާހާނަ އާއި ފާހާނާއާ، ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުން.

ކ. ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތެކްނިކަލް ސްޕެސިޕިކޭޝަން އާއިއެއްގޮތަށް އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު އަމަކުރުން.

އ. ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތެކްނިކަލް ސްޕެސިޕިކޭޝަން އާއިއެއްގޮތަށް އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަމަކުރުން.

3.       މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ބިޑްހުށައެޅުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޮކިއުމެންޓްސް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

4.       މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 8 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގެ އޭވީ ރޫމްގައިއެވެ.

 

5.       ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 11 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގެ އޭވީ ރޫމްގައިއެވެ.

 

6.       އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މުޙައްމަދު އަދުނާން

ޕްރިންސިޕަލް

ފޯން: 9665339

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

 

05 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ