ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދ. މީދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިހުރި ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިއުމާއިބެހޭ

އިއުލާން

ނީލަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 

                      ދ. މީދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔަން ބޭނުންވެއެވެ. ނީލަންކިޔުން އޮންނާނީ 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 10:30 ގައި ދ. މީދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކޯޑް

މުދާ

ރޭޓް

އަދަދު

ނީލަންކިޔަން ފެށޭނެ އަގު

ނީލަމުގެ އަގަށް އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު

F001

ވޯޓަރ ޑިސްޕެންސަރ

395 ރުފިޔާ

01

395 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F002

ދޮންނަ މެޝިން

229.20 ރުފިޔާ

01

229.20 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F003

އައިސް އަލަމާރި

560 ރުފިޔާ

01

560 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F004

ޕްރެޝަރ ކުކަރ

149.90 ރުފިޔާ

01

149.90 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F005

އޮފީސް ގޮޑި

147.87 ރުފިޔާ

01

147.87 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F006

ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރ

210 ރުފިޔާ

02

420 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F007

ހޮސްޕިޓަލް ބެޑް

900 ރުފިޔާ

01

900 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F008

ގޮދަނޑި

83.48 ރުފިޔާ

01

83.48 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F009

ފެކްސް މެޝިން

195 ރުފިޔާ

01

195 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F010

ސީލިންގ ފަންކާ

29.47 ރުފިޔާ

05

147.35 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F011

ލޭޒަރޖެޓް ޕްރިންޓަރ

680 ރުފިޔާ

01

680 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F012

އީ.ސީ.ޖީ މެޝިން

1279.90 ރުފިޔާ

01

1279.90 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F013

ފްރިޖް

746.60 ރުފިޔާ

01

746.60 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F014

ޖަނަރޭޓަރ

287.40 ރުފިޔާ

01

287.40 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F015

ސްޕެކްޓްރޯފޮޓޯމީޓަރ

2417.60 ރުފިޔާ

01

2417.60 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F016

ޓީ.ވީ

250 ރުފިޔާ

01

250 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F017

ފެންރައްކާކުރާ ކަޅުހަން

318.60 ރުފިޔާ

01

318.60 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F018

ވީލް ޗެއަރ

215 ރުފިޔާ

01

215 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F019

ކީބޯޑް

85 ރުފިޔާ

02

170 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F020

މައުސް

16.50 ރުފިޔާ

02

33 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F021

ކޮމްޕިއުޓަރ ޗެއަރ

65.83 ރުފިޔާ

05

329.15 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F022

އެއަރކޮންޑިޝަނަރ

699.90 ރުފިޔާ

02

1399.80 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F023

ބެކަޕް ބެޓެރީ

825 ރުފިޔާ

02

1650 ރުފިޔާ

10 ރުފިޔާ

F024

ބެކަޕް ބެޓެރީ

230 ރުފިޔާ

02

460 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F025

ބީ.ޕީ އެޕަރޭޓަސް

32.5 ރުފިޔާ

02

65 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F026

ޓެލެފޯން ސްވިޗް

291.50 ރުފިޔާ

01

291.50 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

 

ނީލަންކިޔުމުގެ އުސޫލު

v    ނީލަން ކިޔާ ތަކެތި ބައިބަޔަށް (ލޮޓު) ބެހުމަށްފަހު، ކޮންމެ ލޮޓަކަށް ނީލަން ނަންބަރެއް ދެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، ނީލަން ނަންބަރު ފެންނާނެހެން، ކޮންމެ ލޮޓެއްގައި ހުންނާނެއެވެ.

v    ނީލަމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މަދުވެގެން 3 ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބައިވެރިން ހަމަ ނުވާނަމަ، ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް، 2 ނުވަތަ 1 ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައި، ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި ނީލަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

v    ނީލަމުގައި ހުށަހަޅާ އަގުތައް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިނދުން ހިނދަށް އެންގޭނެއެވެ. ނީލަމުގެ ބައިވެރިޔަކު އަގެއް ހުށަހަޅައި، އެއަގަށްވުރެ މަތީއަގެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 3 ފަހަރު ދިނުމުންވެސް، އިތުރު އަގެއް ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރީކަމުގައި ނިންމޭނެއެވެ.

v    ނީލަން ނިމުނުގޮތް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި އިޢުލާނުކޮށް، ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް، "ނީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން" ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

v    ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން، ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު، ނީލަން ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދ. މީދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް މުދާ ހަވާލުކުރެވޭނީ ނީލަމުގެ އަގު ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވާނީ ނީލަމުގެ އަގު ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ. ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ، އެ މުދަލެއް އަލުން ނީލަންކިޔުމަށް އިއުލާނުކުރެވޭނެއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ކިޔާ ނީލަމުގައި، ނީލަމުން ތަކެތި ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު ނުގެންދެވި ފަރާތަށް ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

                                               04 ސެޕްޓްމްބަރ 2019

04 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ