ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައު ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

މި އިދާރާގައި ހުރި ބައެއް ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:30 ގައި މި އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ. ނީލަމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުންނާނީ ފަރުނީޗަރު، ގޮނޑި މޭޒު ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. ނީލަމުން ނަގާ ތަކެތީގެ އަގަށްވާ ފައިސާ، ނީލަން އޮންނަ ދުވަހު (10/9/2019) ގައި ދައްކާ ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި ނީލަމުން ނަގާ ތަކެތި، 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު 14:00ގެ ކުރިން ގެންގޮސް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                                  5   މުހައްރަމް   1441

                          4   ސެޕްޓެމްބަރ 2019 

04 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ