މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ކުނިކޮށީގެ އިރުން ހަދާ މަގައްއަރާފައިވާ ރުއްގަސް ނީލަންކިއުމާއި ގުޅޭ

`

 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ         

             އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                           ނަންބަރު: (IUL)303-AS/2019/58)           

އިޢުލާން

 

ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ކުނިކޮށީގެ އިރުން ހަދާ މަގައްއަރާފައިވާ ރުއްގަސް ނީލަންކިއުމާއި ގުޅޭ  

 

              މިރަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ކުނިކޮށީގެ އިރުމަތިން 20 ފޫޓް މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާތީ މަގަށް އަރާ ރުއްގަސް މިހާރު ވާނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

              ރުއްގަސް ނީލަންކިއުން 09 ސެޕްޓެންބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގައި އެސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

              ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

              05  މުހައްރަމް  1440                      

              04 ސެޕްޓެންބަރ 2019

 

 

                                                                                            ޢަބްދުއްނާސިރު ޢަލީ 

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

04 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ