ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

           ތިރީގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ނުވަތަ  ތިރީގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ގުޅޭ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

           އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ މި ޓްރައިބިއުނަލުގެ އޮފީސް

ހިނގަމުންދާ މއ. ޖަންބުގަސްދޮށުގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށެވެ.

           އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މި ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު 3015555 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

*A3 Multifunction Color Printer + Single Tray with Stand

*Up to 25 ppm Copy, Email, Print, and Scan

*Duty Cycle: 129,000 pages per month - 320 GB HDD/1.05 GHz Dual-core/4 GB memory/ Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T,

*High-speed USB 3.0/Resolution- Copy: Up to 600 x 600 dpi; Print: Up to 1200 x 1200 dpi/

*DADF: 110 Sheets

*Bypass Tray: 100 sheets, Tray 1: 520 sheets, Single Tray with Stand: 520 sheets, Dual Catch Tray: 250 sheet each; Lower tray offsets.

 

                05 މުޙައްރަމު 1441

                04 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

 

04 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ