ފައިނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސުކޫލުގެ ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ

މިސްކޫލުގެ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއިބެހޭ

މިސްކޫލުން ނަގާފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

1-    32 ސީލިން ފަންކާ

2-    ފާހާނާތަށި / ލޯގަނޑު

3-    ތަރަފާލު

ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ތަކެތި ނީލަމުން ނަގާފަރާތްތަކުން 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00ގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ތަކެތި ގެންދަވަންވާނެއެވެ. ނީލަމުން ނަގާ ތަކެތި ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަންގަވައިފިނަމަ އެތަކެތީގެ ނީލަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

01 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ