ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެފްއައިވީބީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ އިން ބެންގކޮކް ތައިލެންޑް އިން އިންތިޒާމްކުރާ އެފްއައިވީބީ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯހައް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ

                                                                                         ނަންބަރ: VAM/IL/2019/7018


                                                          އިޢުލާން

އެފްއައިވީބީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ އިން ބެންގކޮކް ތައިލެންޑް އިން އިންތިޒާމްކުރާ އެފްއައިވީބީ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ
ކޯހައް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ

ކޯސް ބޭއްވޭ ތާރީޚް: 2019 އޮކްޓޯބަރ 13 އިން 19 އަށް
ކޯސް ބޭއްވޭތަން: ބެންކޮކް،ތައިލެންޑް
ޝަރުތު: - ބޭސިކް ބީޗް ވޮލީބޯލް ކޯހެއް ފުރިހަކޮށްފައިވުން
- ބީޗް ވޮލީބޯލް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން
- ނެޝަނަލް ލެވަލްގައި ބީޗް ވޮލީބޯލް ކުޅެފައިވާ އަދި ކޯޗިންގ ދާޢިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތެއްކަމުގައިވުން
ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް - ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ( ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)
- ވަނަވަރު ( ސީވީ )
- ކޯޗިން ދާޢިރާ އިން ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު: [email protected]
3317015

 


27 އޮގަސްޓް 2019

 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް

28 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ