މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާ ބިމުން ނެގިފައިހުރި ފުނަގަސްތައް ނީލަންކިޔުން

މިރަށު ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާ ސަރަޙައްދަށް އަރައިގެން ނެގިފައިވާ ފުނަ ގަސްތައް ނީލަންކިޔުން 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެދުވަހުގެ އެގަޑިޔަށް ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާ ސަރަޙައްދަށް ޙާޟިރުވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި 6580072 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ނީލަމުން މުދާ ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީ 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ގެންދަވަންވާނެއެވެ.

22 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ