އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުންޏަށް ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓާރ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

                                                                                                

 

 އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                  އިޢުލާން ނަމްބަރ:AI/IUL/2019/30  

 

އިޢުލާން

 

މިކުންފުންޏަށް ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓާރ ކުރުން ( ވެންޑާރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން )

 

          މި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެންޑާރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ، 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ފަހުން މިކުންފުނިން މުދަލާ ޙިދުމަތް ހޯދަމުންގެންދާނީ ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.  

 

  ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެކު [email protected]   އަށް ޢީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 ވެންޑާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް މިކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.allied.mv  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 1600 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

                   

                                    25 އޮގަސްޓް 2019

 

 

 

 

26 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ