މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުލޭ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ބައު ދަނގަޑު އަދި އެހެނިހެންތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާއި ބެހޭ

މިކުންފުނީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ބައު ދަނގަޑު އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 28 އޮގަސްޓް 2019ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް މިކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 29 އޮގަސްޓް 2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ