ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ (ކުރީގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން)

      ލެކްރެޑް ސްޓޭޖް 2 ގެ ދަށުން މިރަށުގައި ގާއިމްކުރަމުންދާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 30 ޖުލައި 2019 ގައި ކުރެވުނު މިކައުންސިލުގެ ނަންބަރު (IUL)456-ECMS/456/2019/41 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ބައެއް އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ، އެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިކުރުމުން، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހަމަނުވާތީވެ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

      ވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް، މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 29 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބްރާސްފައި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މި އިދާރާގެ މީޓީން ރޫމުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިން ފެށިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިއިޢުލާނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 03 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

      މިއިޢުލާނަށް ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑުބަލައި ނުގަނެވޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ބިޑުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. މި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ  6800730 / 9631881 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

20 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ