މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ރ.އަނގޮޅިތީމު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ބޮޑުކުރިބައިގައި އެޅުމަށް ކާރޕެޓް ގަނެ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

އިޢުލާން

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ރ.އަނގޮޅިތީމު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ބޮޑުކުރިބައިގައި އެޅުމަށް ކާރޕެޓް ގަނެ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

         މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯރޓްސް އެންޑް  ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުން މިރަށުގައި އަޅާފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ބޮޑުކުރި ބައިގައި އެޅުމަށް ކާރޕެޓާއި ، ކާރޕެޓް ހިއްޕުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތެރަސް ގަނެ މި އިދާރާއަށް  ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

         މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2014/18) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2014/19) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

         ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ  ފަރާތްތަކުން 2019 އޮގަސްޓް  19 ވާ ހޯމަ  ދުވަހުގެ 10.00ށް  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 2019 އޮގަސްޓް 25 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:15 ގައެވެ.

         މަޢުލޫމާތު ދިނުމާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ރ. އަނގޮޅިތިމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް  ރޫމްގައެވެ. މަޢުލޫމާތު  ސާފުނުކުރައްވާ  ފަރާތްތަކަށް  އަންދާސީ ހިސާބު  ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ. ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ  ފަރާތެއްނަމަ  ވެރިފަރާތުގެ ސިޓިއާއި  ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑް ކޮޕީ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައި.ޑީ ކާޑު ގެންނަން ވާނެއެވެ. އެކަކަށް ދެފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އަންދާސި ހިސާބު ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ބެލޭނެ މިންގަނޑުތައް.

  • އަގު %75
  • މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  %25

 

          ވީމާ، މިކަން  އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި  އިޢުލާން ކުރީމެވެ.               

06 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ