ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލިފްޓު ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކުރުން

ޢިއުލާން

                ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީސެންޓަރ ތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ލިފްޓް  01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސާވިސްކޮށް /މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                ވީމާ މިކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 08 އޮގަސްޓު 2019 ވާ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މަރުކަޒީ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 18 އޮގަސްޓު 2019 ވާ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މަރުކަޒީ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

05 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ