އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް 4 ފާޚާނާ ހެދުމާއި ބެހޭ

 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

  އދ. މަހިބަދޫ

   ދިވެހިރާއްޖެ.                                                 ނަމްބަރު: (IUL)GS-10/INDIV/2019/35

 

މަސައްކަތް

   ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

 • މި މަރުކަޒުގައި ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް 4 ފާޚާނާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 • މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 04 އޮގަސްޓް 2019  އިން  05 އޮގަސްޓް 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 06 އޮގަސްޓް 2019 އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 06 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ.
 • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 08 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 ގައި އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ.
 • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 • ·        އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
 • ފޯން:  6680024
 • އީ-މެއިލް: [email protected]
 • ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

                29   ޛުލްޤައިދާ   1440  

                 01   އޮގަސްޓް   2019

01 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ