މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަފުށީގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި 4 ޓަނުގެ އިންސިނަރޭޓަރެއް ޏ. ފުވައްމުލަކު ކުނިމެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމާއި، އިންސިނަރޭޓަރ ބަހައްޓާނެ ޝެޑް ހެދުމާއި އިންސްޓޯލްކުރުމާއި ބެހޭ

ތިލަފުށީގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި 4 ޓަނުގެ އިންސިނަރޭޓަރެއް ޏ. ފުވައްމުލަކު ކުނިމެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމާއި،އިންސިނަރޭޓަރ ބަހައްޓާނެ ޝެޑް ހެދުމާއި އިންސްޓޯލް ކުރުމާއި ބެހޭ

މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޏ. ފުވައްމުލަކު ކުނިމެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމާއި، އިންސިނަރޭޓަރ ބަހައްޓާނެ ޝެޑް ހެދުމާއި އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން ނަންބަރު: IUL)438-WMPC/438/2019/111)  އާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ބީލަންތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާތީވެ، އެ އިއުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

01 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ