މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް

ނަންބަރު: IUL/202-L/1/2019/65        29   

އިޢުލާން              

            ތިރީގައި މަޢުލޫމާތުދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. 

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ސައިކަލް

A0E9031

ކާރު

B1A3947

ސައިކަލް

A0A5926

ޓްރަކް

C0A1667

ސައިކަލް

A0I5527

ސައިކަލް

A0F2601

ސައިކަލް

A0B5508

ސައިކަލް

A0F8627

ސައިކަލް

A0C2254

ސައިކަލް

A0H3879

ސައިކަލް

A0H8982

ސައިކަލް

A0H7284

ކާރު

B1A5846

ސައިކަލް

A0L3756

ސައިކަލް

A0J5206

ޕިކަޕް

C1A1880

ސައިކަލް

A0A8887

ސައިކަލް

A0E5441

ސައިކަލް

A0I5391

ސައިކަލް

A0D8540

ސައިކަލް

A0H8951

ސައިކަލް

A0E6155

ސައިކަލް

A0G8616

ސައިކަލް

A0H3060

ކާރު

B1A6135

ސައިކަލް

A0J9510

ސައިކަލް

A0B3766

ސައިކަލް

A0D6345

ލޮރީ

C0A1273

ސައިކަލް

A0F2949

ސައިކަލް

A0I8893

ކާރު

A0A2633

ސައިކަލް

A0I2826

ސައިކަލް

A0F5318

ސައިކަލް

A0F2706

ޖީޕް

B1A7989

 

   ވީމާ، މިއުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާފަރާތެއްވާނަމަ،21 އޮގަސްޓް 2019 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

                          28 ޛުލްޤަޢިދާ  1440       

                           31   ޖުލައި    2019         

-ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

01 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ