ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރުކާރު އޮފީސް/ކުންފުނިތަކުގެ 5 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019

ސަރުކާރު އޮފީސް/ކުންފުނިތަކުގެ 5 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019

 

21 އޮގަސްޓް 2019 ން 30 އޮގަސްޓް 2019 ށް ބޭއްވުމަށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރު އޮފީސް/ ކުންފުނިތަކުގެ 5 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އެކުވެނި އިމާރާތުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާތީ އެތާރީޙްގައި ނުބޭއްވޭނެ ވާހަކަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މި މުބާރާތް ދެން ތާވަލުކުރެވޭނީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ދެމުބާރާތަށް ފަހުގައިކަންވެސް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކަނޑައެޅޭވަކި ތަރީޙެއް ފަހުން އިޢުލާން ކުރާނެކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

30 ޖުލައި 2019
ހޯދާ