ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިއުލާން ބާތިލްކުރުން

ނަންބަރު:UL)95-A/1/2019/27)

                                                                               

 

އިއުލާން

 

         ހައިކޯޓް ދެކުނު ގޮތްޕަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ޢިއުލާން ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު (IUL)95-A/1/2018/21 އިއުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

27 ޛުލްޤައިދާ 1440

30  ޖުލައި  2019

30 ޖުލައި 2019
ހޯދާ