މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުމާއި ބެހޭ

މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ކ.ގާފަރު ދިވެހިރާއްޖެ                                                                                                                                 ނަމްބަރ: 331/331/2019/40(IUL)

 

އިޢުލާން

 

ނީލަންކިޔުމާއި ބެހޭ     

                  މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނީލަން ކިޔުން އޮންނާނީ 02 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 14:00 ގައި ގާފަރު "ބުލުހަކަތަ" ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

ވިމާ، މިތަކެތީގެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 02 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 14:00 އަށް "ބުލުހަކަތަ" ޢިމާރާތުގެ ކުރިމައްޗަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. ނީލަން ކިޔާތަކެތީގެ ލިސްޓް، ފެށޭ އަގުތަކާއި އެކު މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓީސް ބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ.

24 ޖުލައި 2019
ހޯދާ