ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 2

އިޢުލާން

 

 

              ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ " ކޮޅުމަޑުލު ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 2 " ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާތީ

" ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 2 " ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރަމެވެ. ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުގެ މަޤްޞަދެއް ކަމުގައިވާންޖެހޭނީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމެވެ.

 

              ވީމާ، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް " ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 2 " ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ

ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާނެ ގަޑިއާއި އަދި ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާނެ ގަޑީ ތިރީގައި

އެވަނީއެވެ. 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

05  އޯގަސްޓް  2019  ހޯމަ

11:00

ބިޑް ހުށަހެޅުން

21  އޯގަސްޓް  2019  ބުދަ

11:00

                        20 ޛުލްޤައިދާ  1440

                        23  ޖުލައި   2019

 

 

                                                                ރިޟުވާން ޢަބްދުﷲ

                                                           ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

   

 

 

 

 

24 ޖުލައި 2019
ހޯދާ