ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަގުހަދާ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާރޓްސް ހޯދުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަގުހަދާ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާރޓްސް ހޯދައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)240-CA/240/2019/26 (8) ޖުލައި 2019) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް ދެވިފައިވާ ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭތީ އެއިއުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިއުލާން ކުރީމެވެ.

 

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 އޮގަސްޓް 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

22 ޖުލައި 2019
ހޯދާ