މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް

މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ   05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 2:00 ގެ ކުރިން މި

އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ގޯތީގެ ނަން: ލިލީމާގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: E-13/309/R-1/2014/07

ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް: 01 އޭޕްރީލް 2014

18 ޒުލްޤައިދާ 1440

21 ޖުލައި 2019
ހޯދާ