ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - އޮގަސްޓު 2019

 

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - އޮގަސްޓު 2019

މި އޮތޯރިޓީގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ސެކްރެޓަރީސް (ICDS) އިން ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް، 27 ން 29 އޮގަސްޓް 2019 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން:

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

ތާރީޚް:

29-27 އޮގަސްޓު 2019 | ހެނދުނު 09:00 ން ހަވީރު 16:00 އަށް

ޓާރގެޓް އޯޑިއަންސް:

ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި މިދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚް:

15 އޮގަސްޓު 2019

ފީ:

 1,000/-ރުފިޔާ

ޖާގަ:

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު މި އޮތޯރިޓީގެ     އީ-މެއިލް [email protected] އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮގްރާމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް (https:/bit.ly/2YveGd1) އާއި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 3014125 ނުވަތަ 3014119 ފޯނަށް ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

21 ޖުލައި 2019
ހޯދާ