މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 100 (ސަތޭކަ) ޒެރޮކްސް ފޭޒަރ 3020 ގެ ޓޯނަރ ސަޕްލައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މިއޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 100 (ސަތޭކަ) ޒެރޮކްސް ފޭޒަރ 3020 ގެ ޓޯނަރ ސަޕްލައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 23 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން (ހުރަވީ ބިލްޑިންގް 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 30 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއޮފީހަށް (ހުރަވީ ބިލްޑިންގް 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނޭ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

12 

15 ޖުލައި 2019
ހޯދާ