ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަރާމާތު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން

 

          ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތް ކުރެވުނު އިއުލާން ނަމްބަރ MNU-CA-FM/2019/23 ގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތަށް އިއުލާން ކުރަމެވެ.

 

  ވީމާ، މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޖުލައި 2019 ވާ ދުވަހުގެ 9:30 އަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 22 ޖުލައި 2019 ވާ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒު ގައެވެ.

15 ޖުލައި 2019
ހޯދާ