ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ހާފްވޭ ހައުސްގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށް

 

   ނަންބަރު:   IUL)434-PRC/434/2019/112)

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން


އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

   މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ހާފްވޭ ހައުސްގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން 

ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު  IUL)434-A/434/2019/90) (ތާރީޚް: 16 ޖޫން 2019) އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް

ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 


   

     11  ޖުލައި  2019          

 

 

                                                          

 

 

11 ޖުލައި 2019
ހޯދާ