ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާނު މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިއުލާނު މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ

 

                މިސްކޫލުން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމަށް ކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިއުލާންތަކުގެ މުއްދަތު 17 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ

ދުވަހުގެ 12:00 އާއި ހަމަޔަށް އިތުރު ކޮށްފީމެވެ.

GS-205/IUL/2019/26  (ޕްރިންޓަރ)

GS-205/IUL/2019/27  (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

GS-205/IUL/2019/29  (އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން)

11 ޖުލައި 2019
ހޯދާ