މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާގޯ ޕްރިންޓަގެ ރިބަން ގަތުން

 ނަންބަރު:  57/IUL)202-A/1/2019)

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ފާރގޯ HDP8500 ޕްރިންޓަރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފުލް ކަލަރރިބަން (ARGO HDP8500 084814) ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނަންނޯޓް ކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 18 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިއޮތޯރިޓީއަށެވެ.

ވީމާ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިދަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

07 ޛުލްޤައިދާ 1440

                                                  10 ޖުލައި 2019

11 ޖުލައި 2019
ހޯދާ