ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެލާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވޭން މަރާމާތުކުރުން

ކެލާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވޭން މަރާމާތުކުރުން

                ކެލާކައުންސިލްއިދާރާގެ ވޭން މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރ (IUL)249-B/249/2019/33 އިޢުލާންއާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

                ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ކެލާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންރޫމަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީހް

ދުވަސް

ވަގުތު

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

09 ޖުލައި 2019

އަންގާރަ

 11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

14 ޖުލައި 2019

އާދިއްތަ

 11:00

 

            މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބިޑުހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް، ފަރުދީ ވިޔަފާރި، ފަދަ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

             މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެއް ހައިޞިށްޔަތަކުންނެވެ. އަދި ބިޑްހުށަހެޅުމުގައި ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިއުމެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ގަނެވެން ނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

04 ޖުލައި 2019

04 ޖުލައި 2019
ހޯދާ