މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ އަތޮޅު ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގައި ބެކް ޕެނަލް ހެދުން

`

މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް       

              ތުލުސްދޫ،

             ދިވެހިރާއްޖެ

                                                   ނަމްބަރު: H4C-A/2019/17

އިޢުލާން

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

 

މާލެ އަތޮޅު ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގައި ބެކް ޕެނަލް ހެދުން

 

ކ.ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ބައިގައި ބެކް ޕެނަލް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 08 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކ.ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ނުވަތަ ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްއެދެމެވެ.

އަދި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކ.ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ނުވަތަ ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ ކޯޓުން ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަގު ހުށައެޅުއްވުމަށް ދޫކުރާ ފޯމްގައެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހަޅާ ތާރީޙް: 17 ޖުލައި 2019 (ބުދަ)

އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހަޅާ ގަޑި: 11:30

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭތަން:  ކ.ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ނުވަތަ ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ނަންބަރ  6640345/6640338/6640343 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

23 ޝައްވާލް 1440

26   ޖޫން   2019

 

 

  • ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު H4C-A/2019/11 (27 މެއި 2019) އިއުލާން އާއިގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައި ނުގަތުމުގެ ސަބަބުން އެއިއުލާން ވަނީ ބާތިލްކުރެވިފައެވެ.
26 ޖޫން 2019
ހޯދާ