ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
Part time Lecturer

އިޢުލާން

 

ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ބޭނުންވެއްޖެ

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މިިފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކުގައި ތިރީގައިވާ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ބޭނުންވެއެވެ.

މާއްދާތައް:

އިންޖިނިއަރިންގް މެތެމެޓިކްސް 2، ސްޓްރަކްޗަރަލް އެނަލިސިސް، ވޭސްޓް ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގް، ދިވެހި ފޯ ޕްރޮފެޝަނަލްސް، ޖެނެރަލް ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ލޯ 1، ސްޓްރެޓީޖިކް އެންވަޔަރްމެންޓް  އިންޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް، ޕޮލިއުޝަން ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް، ބަޔޯޑައިވާރސިޓީ އެންޑް ކޮންސަރވޭޝަން، ބްލަޑް އެންޑް ޓިޝޫ ސައިންސް، ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ހެލްތް، ފާމަކޮލޮޖީ އެންޑް ޓޮކްސިކޮލޮޖީ، އެޕްލައިޑް އިކޮލޮޖީ، މެރައިން އިކޮލޮޖީ، ފުޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، މީޓިއޮރޮޖީ،  ރިނެވަބަލް އެނަރޖީ، އެޓްމޯސްފެއަރ އެންޑް އޯޝަންސް، އާކިޓެކްޗަރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 4، ކޮންސްޓްރަކްޝަން 3، އާކިޓެކްޗަރަލް ޓެކްނޮލޮޖީސް 3، ޕްރޮފެޝަނަލް ޕްރެކްޓިސް 3، އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން 2، ބިލްޑިންގ ސައިންސް 1، އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން 4، ބިލްޑިންގ ސައިންސް 2، ކަލަރ ތިއަރީ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، މެތެމެޓިކްސް، އިންގްލިޝް ފޯރ ފާރދާ ސްޓަޑީސް

ޝަރުތު:

މާއްދާ އާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން މާސްޓާރސް ޑިގުރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ މާއްދާ އާއި ގުޅޭ ދާއިރާއިން ބެޗެލާރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާ އެކު ޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

އުޖޫރަ:

ލެވެލް 100 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށުގެ މާއްދާތަކަށް 60 މިނިޓްގެ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/200 ރުފިޔާ

ލެވެލް 200 ގެ މާއްދާތަކަށް 60 މިނިޓްގެ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/225 ރުފިޔާ

ލެވެލް 300 އަދި 400 ގެ މާއްދާތަކަށް 60 މިނިޓްގެ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/275 ރުފިޔާ

ލެވެލް 500 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ މާއްދާތަކަށް 60 މިނިޓްގެ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/500 ރުފިޔާ

މީގެ އިތުރަށް މާރކުކުރާ އެސައިންމަންޓް ތަކަށާއި، އިމްތިހާން ކަރުދާސް މާރކުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ.

ސިޓީ އާއި އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

1-     ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

2-     ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

3-     ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

-       ކުލާސްތައް އޮންނާނީ ކަނޑައެޅޭ ތާވަލާ އެެއްގޮތަށެވެ.

-       މިމަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މިދާއިރާތަކުން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

-       އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅު ނަމަ މިސެންޓަރުގެ ނަމްބަރު 3345444 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސުންގަޑި:

11 ޖުލައި ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން، ކިޔަވައިދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މާއްދާ ބަޔާންކޮށް އީމެއިލް [email protected]އަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ބޭނުންވެއްޖެ

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މިިފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކުގައި ތިރީގައިވާ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ބޭނުންވެއެވެ.

މާއްދާތައް:

އިންޖިނިއަރިންގް މެތެމެޓިކްސް 2، ސްޓްރަކްޗަރަލް އެނަލިސިސް، ވޭސްޓް ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގް، ދިވެހި ފޯ ޕްރޮފެޝަނަލްސް، ޖެނެރަލް ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ލޯ 1، ސްޓްރެޓީޖިކް އެންވަޔަރްމެންޓް  އިންޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް، ޕޮލިއުޝަން ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް، ބަޔޯޑައިވާރސިޓީ އެންޑް ކޮންސަރވޭޝަން، ބްލަޑް އެންޑް ޓިޝޫ ސައިންސް، ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ހެލްތް، ފާމަކޮލޮޖީ އެންޑް ޓޮކްސިކޮލޮޖީ، އެޕްލައިޑް އިކޮލޮޖީ، މެރައިން އިކޮލޮޖީ، ފުޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، މީޓިއޮރޮޖީ،  ރިނެވަބަލް އެނަރޖީ، އެޓްމޯސްފެއަރ އެންޑް އޯޝަންސް، އާކިޓެކްޗަރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 4، ކޮންސްޓްރަކްޝަން 3، އާކިޓެކްޗަރަލް ޓެކްނޮލޮޖީސް 3، ޕްރޮފެޝަނަލް ޕްރެކްޓިސް 3، އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން 2، ބިލްޑިންގ ސައިންސް 1، އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން 4، ބިލްޑިންގ ސައިންސް 2، ކަލަރ ތިއަރީ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، މެތެމެޓިކްސް، އިންގްލިޝް ފޯރ ފާރދާ ސްޓަޑީސް

ޝަރުތު:

މާއްދާ އާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން މާސްޓާރސް ޑިގުރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ މާއްދާ އާއި ގުޅޭ ދާއިރާއިން ބެޗެލާރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާ އެކު ޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

އުޖޫރަ:

ލެވެލް 100 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށުގެ މާއްދާތަކަށް 60 މިނިޓްގެ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/200 ރުފިޔާ

ލެވެލް 200 ގެ މާއްދާތަކަށް 60 މިނިޓްގެ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/225 ރުފިޔާ

ލެވެލް 300 އަދި 400 ގެ މާއްދާތަކަށް 60 މިނިޓްގެ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/275 ރުފިޔާ

ލެވެލް 500 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ މާއްދާތަކަށް 60 މިނިޓްގެ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/500 ރުފިޔާ

މީގެ އިތުރަށް މާރކުކުރާ އެސައިންމަންޓް ތަކަށާއި، އިމްތިހާން ކަރުދާސް މާރކުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ.

ސިޓީ އާއި އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

1-     ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

2-     ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

3-     ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

-       ކުލާސްތައް އޮންނާނީ ކަނޑައެޅޭ ތާވަލާ އެެއްގޮތަށެވެ.

-       މިމަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މިދާއިރާތަކުން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

-       އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅު ނަމަ މިސެންޓަރުގެ ނަމްބަރު 3345444 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސުންގަޑި:

11 ޖުލައި ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން، ކިޔަވައިދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މާއްދާ ބަޔާންކޮށް އީމެއިލް [email protected]އަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

23 ޖޫން 2019
ހޯދާ