މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކައުންސިލްގައި ހުރި ބާތަކެތި ނީލަންކިއުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ         

             އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                       ނަންބަރު: IUL)303-AS/2019/40)          

އިޢުލާން

މިކައުންސިލްގައި ހުރި ބާތަކެތި ނީލަންކިއުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                       މިކައުންސިލްގައި ހުރި ބައެއް ބާތަކެތި ނީލަންކިއުން 29 ޖޫން 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގައި މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބާއިންޖީންގޭގެ ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ ނީލަންކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތެވެ.

1 އެއަރކޯން 12000 ބީޓީޔޫގެ ( ޕެނަސޮނިކް އިންވާރޓަރ)

1 އެއަރކޯން 18000 ބީޓީޔޫގެ ( ޕެނަސޮނިކް އިންވާރޓަރ )

2 ފަންކާ ސްޓޭންޑް

1 ކޫލަރ ފެންއަޅާ

1 މޭޒު

4 ސްޕީކަރ އިންޑޯ

1 ވެކިއަމް ކުލީނަރ

1 ފައިލްބަހައްޓާ ހަރު

1 ކޮމްޕިއުޓަރ މޭޒު

1 ކޮޑި

1 ޓީވީ 32 އިންޗީގެ ސަމްސަން

1 ގަޑި

                         ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

                         23 ޖޫން 2019       

                                                

23 ޖޫން 2019
ހޯދާ